ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки е посочен под всеки артикул, като срокът може да бъде удължен при официалните празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. При поръчка се взима в предвид обичайния срок за доставка предмета на договора който е от 7 до 30 работни дни.
В случай на забавена доставка от страна на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок.
В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад, но не повече от 15% от общото възнаграждение по договора.
И в двата случая неустойката се изплаща при поискване до 30 дни от приключване на поръчката.
Поръчка, неполучена в срок от 15 (петнадесет) календарни дни след уведомление се анулира автоматично и не се дължи неустойка от Търговеца.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове”МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
Всички Транспортни и Монтажни разходи по доставка на поръчаното изделие до крайното предназначение (адреса на доставка) не са включени в обявената цена и са изцяло за сметка на
Потребителят (Възложителя на поръчката). Предвид по лесното и безпроблемно транспортиране изделията са в разглобен Вид.
При извършване на поръчка за покупка от онлайн магазина, има празно поле “Изисквания и Желания” в което имате възможност да посочите ако са нужни промени или удобен за Вас ден за доставка и при възможност от наша страна, ще съобразим доставката с Вашите предпочитания, за което ще бъдете уведомени своевременно от наш сътрудник. mebelidomino.com може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс, електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от mebelidomino.com информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или входната вратата на двора. mebelidomino.com не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД обстоятелства.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.
При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера незабавно и да уведоми сътрудник от отдел On-line на тел 089 446 01 03 или ел.поща: mebelidomino@abv.bg
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
В случаите, когато от mebelidomino.com са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, mebelidomino.com се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от отдел On-line на тел 089 446 01 03 или ел.поща: mebelidomino@abv.bg “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
“МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД извършва доставки чрез подизпълнител/и само на територията на България.

За контакт с “МЕБЕЛИ ДОМИНО” ЕООД, моля използвайте:
България, 9023 гр.Варна, ул. Асен Разцветников №74
За връзка с ON LINE магазина тел: +359 89 446 01 03
За подаване на Рекламация тел: +359 89 446 01 05
За мострената зала тел: +359 89 446 01 01
e-mail: mebelidomino@abv.bg
2007-2019